Add To Favorites
      

HomeMail

 
 

If you can't read Armenian text, please click on NLS icon to download Armenian National Language Support.

Armenian Text  (гۻñ»Ý ï»ùëï)


Lesson 1 | Lesson 2 | Lesson 3 | Lesson 4 | Lesson 5 | Lesson 6 | Lesson 7

Lesson 1

Letters /
Letter Cursive Pronunciation Symbol
a as in car a
at the beginning of the words ye as in yet
in other positions e as in hence
ye
e
e as in hence e
s s
n n
m m
r as in British English very r

Exercise 1. Find out how many of each of these letters | | | | | |
are there in the following text?

Ես իմ անուշ Հայաստանի արեւահամ բառն եմ սիրում
Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման
ՈՒ նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում

Exercise 2. Read the following words.

սա, նա, սան, մամա, մաս, մամաս, մաման, աման, սար, Նանար,Աննա*
Սարա, Արմեն, Նանե, ես, երես, սեր, մեր, ներս, ամեն, Սեն, Մանե
սան, սաներ, մաս, մասեր, մամա, մամաներ, աման, ամաններ

Vocabulary/Բառեր
Word Transcription mean
մամա mama mother
մաս mas part
սան san pupil
սար sar mountain
երես yeres face
աման aman dish
սա sa this
է e is
եմ [em] and not [yem] as expected am(as in I am)
ես yes I
նա na he/she/it

Reading
Սա սար է| sa sa-r e| This is a mountain
Սա աման է| sa ama-n e| This is a dish
Ես Արան եմ| yes ara-n em| I am Ara
Ես Նանեն եմ| yes nane-n em| I am Nane
Նա նանեն է| na nane-n e| She is Name
Նա Արան է| na ara-n e| He is Ara

Grammar Notes.
Plural Formation (Հոգնակի կազմությունը)
սար mountain սարեր mountains
սան pupil սաներ pupils
մաս part մասեր parts
աման dish ամաններ dishes
երես face երեսներ faces
մամա mother մամաներ mothers

The endings -եր and -ներ are the plural endings. One-syllable words usually from
their plurals by adding -եր and the rest by adding -ներ.

The Definite Article (Որոշյալ հոդ)
In the phrases ես Արամ եմ, նա Նանեն է after the names Արա Ara and Նանե Nane
the letter ն has been added, which is the Armenian definite article. The definite article
is used with nouns that are definite for both the speaker and the listener.
Note that in Armenian unlike English, the definite article may be used with people's names.
When the name of the person is subject of the sentence, it is, as a rulw, used with definite article.

Exercise 3.
Make up 4 sentences using the following patterns:
        Ես Արամն եմ|
        Նա Նանեն է|
        Սա սար է|

Exercise 4. Replace the italicized words with the words givin below.
     Model:
        Սա Նանեն է||
     Use: Արամ, Արա, Սոնա, Սարա, Նանար
     Model:
        Ես Նանեն եմ|
     Use: Արամ, Արա, Սարա, Նանար

Exercise 5. Introduce yourself and your friends using the above patterns.

 
 
Armenian Alphabet History of Armenia About Armenia Armenian Lessons The Way to School Children songs Story teller Armenian Church Bible for kids Poetry Games
Participate in the survey Questions And Comments Privacy Policy