Add To Favorites
      

HomeMail

 
 

If you can't read Armenian text, please click on NLS icon to download Armenian National Language Support.

Armenian Text  (гۻñ»Ý ï»ùëï)


Lesson 1 | Lesson 2 | Lesson 3 | Lesson 4 | Lesson 5 | Lesson 6 | Lesson 7

Lesson 3

Letter Cursive Pronunciation Symbol
Ի ի ee  as in cheese i
Գ գ g as in ground / strongly voiced, unaspirated g
Կ կ k as in sky (unvoiced, unaspirated) k
Ք ք k as in king / unvoiced, aspirated k’
Դ դ d as in drive /strongly voiced, unaspirated d
Տ տ t as in star / unvoiced, unaspirated t
Թ թ t as in tea/ unvoiced, aspirated t’
Հ հ h as in hundred h


Exercise 1
. Find how many of each of the letters Ի ի, Գ գ, Կ կ, Ք ք, Դ դ, Տ տ, Թ թ, 
there are in the following paragraph.

Ուր էլ լինեմ - չեմ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր,
Չեմ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր,
Ինչքան էլ սուր սիրտս կոխեն արյունաքամ վերքերը մեր-
Էլի ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան - յարն եմ սիրում:

Exercise 2. Read:

Ի ի իր, ունի, ինը, իմ, միս, Անի, մdzսին, ամիս, սիրուն.
Գ գ գիր, գինի, սագ, գնալ, գալ, գարի, հինգ, գարուն.
Կ կ կար, կեր, կան, կամ, կաս, կարմիր, նամակ, կին, մեկ, երկու մուկ,
մանուկ, երկիր
Ք ք քար, քամի, քանի, քո, երեք, քսան, քուն, քնել, ունեք, ունենք, նրանք,
մենք,
Դ դ դու, դար, դաս, դուրս, դանակ, դեր, դնել, դա, դրամ,
Տ տ տար, տատ, տարի, տուր, տաս, տանել, ուտել, մատ, կատու, տուն,
մարտ, տակ, մոտ
Թ թ եթե, թան, թաթ, թութ, մութ, թերթ, կաթ, թատրոն, թարմ, թաս, թել:


Transcription: ir, uni, ine, im, mis, ani, miasin, amis, sirun// gir, gini, sag,
genal, gal, gari, hing, garun// kar, ker, kan, kam, kas, karmir, namak, kin, mek,
yerku, muk, manuk, yerkir// k’ar, k’ami, k’ani, k’o, yerek’, k’san, k’un, k’nel, unek’,
unenk’, nerank’, menk’// du, dar, das, durs, danak, der, denel, da, dram// tar,
tat, tari, tur, tas, tanel, utel, mat, katu, tun, mart, tak, mot,// yet’e, t’an, t’at’, mut’,
t’ert’, t’atron, t’arm, t’as, t’el.


Vocabulary/ Բառեր

գնալ genal to go   մատիտ matit pencil
գնել gene to buy թերթ t’ert’ paper
գրել gerel to write գիրք girk’ book
կարդալ kart’al* to read նամակ manak letter
ուտել utel to eat գինի gini wine
ունենալ unenal to have միս mis meat
մնալ menal to remain կաթ kat’ milk
կարմիր karmir red տուն tun home
վատ vat bad ընկեր enker         friend
հին hin old մեկ mek one
երկար yerkar long երկու yerku two
ում oum whose երեք yerek’ three
ովքեր ovk’er who(pl) իսկ isk and, but
քանի հատ k’ani hat how many քանի k’ani how many

* In some Armenian words the letter դ is pronounced like թ. See more about it in Lesson 7.
          
Personal Pronouns
ես yes I
դու du you (singular, informal)
նա na he/ she/ it
մենք menk’ we
դուք duk’ you (plural or formal)
նրանք nerank’ they
իրենք irenk’ they

Possessive Pronouns
իմ im my
քո k’o your
նրա, իր nera, ir his/her/its

Reading

Ես նամակ եմ գրում:
Դու գիրք ես կարդում:
Արամը թերթ է կարդում:
Անին միս է ուտում:

yes nam-k em gerum||
du gir-k' es kart'um||
arame t'ert' e kart'um||
anin mi-s e utum||
I’m writing a letter.
You are reading a book.
Aram is reading a newspaper.
Ani is eating meat.

Ես թերթ եմ կարդում:
Դու էլ ես թերթ կարդում:
Մենք թերթ ենք կարդում:

yes t’ert’ em kart’um||
du el es t’ert’ kart’um||
menk’ t’ert’ enk’ kart’um|

I am reading a newspaper.
You are also reading a newspaper.
We are reading a newspaper.

Արամը դաս է սովորում:
Արան էլ է դաս սովորում:
Նրանք դաս են սովորում:


arame da-s e sovorum||
ara-n el e das sovorum||
nerank’ das en sovorum||

Aram is learning a lesson.
Ara is also learning a lesson.
They are learning a lesson.

Դու գնում ես դասի:
Քո ընկերն էլ է դասի գնում:
Դուք դասի եք գնում:

du genu-m es dasi||
k’o enker-n el e| dasi genum||

duk’ dasi ek’ genum||

You are going to a class.
Your friend is also going to a class.
You(pl.) are going to have a class.

Սա հին գիրք է, իսկ սա նոր գիրք է:
Սա երկար նամակ է:
Դա կարմիր մատիտ է:

sa hin gir-k’ e| isk sa nor gir-k’ e||
sa yerkar nama-k e||
da karmir mati-t e||

This is an old book, and this is a new book.
This is a long letter.
That is a red pencil.

Սա իմ նամակն է:
Իմ նամակը երկար է:

Դա քո գիրքն է:
Քո գիրքը նոր է:

sa im namak-n e||
im namake yerka-r e||

da  k’o girk’-n e||
k’o girk’e no-r e|

This is my letter.
My latter is long.

That is your book.
Your book is new.


Questions and Answers.
-Ո±վ է նամակ գրում: o-v e namak gerum||
-Ես եմ գրում: ye-s em gerum||
-Ո±վ է գիրք կարդում: ye-s em gerum||
-Դու ես կարդում: du es kart’um||
-Ո±վ է միս ուտում: o-v e mis utum||
-Անին: anin||
-Ո±վքեր են դաս սովորում: ovk’e-r rn das sovorum||
-Արամն ու Արան: aram-n u aran||
-Ո±ւր ես գնում, Արմեն: u-r es genum| armen||
-Տուն: Իսկ դո±ւ: tum|| isk du||
-Իսկ ես` դասի: isk yes| dasi||
-Սա ո±ւմ նամակն է:

sa oum namak-n e||

-Իմ նամակն է: im namak-n e||
-Դա ո±ւմ գիրքն է: da oum girk’-n e||
-Քո գիրքն է: k’o girk’-n e||
-Քանի± հատ գիրք ունես: k’ani hat gir-k’ unes||
-Հինգ հատ ունեմ: hing hat unem||
-Քանի± հատ երկար մատիտ ունես: k’ani hat yerkar matit unes||
-Երկու հատ: yerku hat||

Grammar notes
   Personal Pronouns (Անձնական դերանուններ)

   The following are the nominative forms of the Armenian personal pronouns:

ես                 I մենք We
դու               You(singular) դուք You (plural)
նա, ինքը       He/She/It նրանք, իրենք They

   The third person singular forms նա and ինքը have almost exactly the same meaning and do not render
any gender differences as do the English third person personal pronouns (he/she/it). The term ինքը may
sometimes be rendered in English as himself.

   There are two pronouns to express the meaning of the English second person personal pronoun you: -դու
and դուք which are used for singular and plural objects respectively. The term դուք is also used to adress
a person whith whom you have a formal relationship, where as դու is used in informal situations with people
one knows well, on a first name basis.


The verb եմ ‘ to be' in Present.
   The auxiliary verb եմ is used in the formation of different tenses. It only has forms for the present and the past.
   This verb does not have a special form for the infinitive. This kind of verbs in Armenian are called defective verbs.
The missing forms of this verb are expressed by the verb լինել (to be), which has the same meaning.


Forms of the Present Tense

ես   եմ es em I am մենք     ենք menk enk We are
դու ես tu es You are դուք     եք tuk ek You are
նա   է na e He/She/It is նրանք  են nrank en They are

e.g. Ես Արմենն եմ: Դու Նանեն ես:
Remember that the initial ե in all the forms of the auxiliary եմ is pronounced [e] and not [ye] as axpected. So the form
եմ is pronounced as [em], ես as [es] and so on.

   Present Tense (Ներկա ժամանակ)
   As you already know the present tense in Armenian is formed by adding the corresponding form of the verb եմ (to be)
in the present tense to the progressive participle, e.g.

ես սովորում    եմ մենք սովորում     ենք
դու սովորում  ես դուք սովորում     եք
նա սովորում   է նրանք սովորում  են

   The present tense in Armenian bears the meanings of both English present tenses: present progressive and present simple.
The sentence ես սովորում եմ can be rendered in English both as I learn and I am learning.

   There are three verbs in Armenian which form their present tense by adding the ending իս to their infinitive forms:
գալ(to come)- գալիս, տալ (to give)- տալիս, լալ (to cry)- լալիս. e.g.

ես գալիս    եմ մենք գալիս     ենք
դու գալիս  ես դուք գալիս     եք
նա գալիս   է նրանք գալիս  են

   Note: the auxiliary verb եմ follows the main verb when there is no other part of the sentence preceding the verb except
the subject. Often some part of the sentence other than the subject comes before the verb, then the auxiliary verb is placed
before the main verb, e.g.
Ես գնում եմ համալսարան:
But:
Ես համալսարան եմ գնում:


Exercise 3. Use the following verbs in the present tense, կարդալ, գրել, գնալ, գալ, տալ:

ես կարդում եմ մենք --------------
դու ----------- ես  դուք  --------------
նա ------------ է նրանք -------------


Exercise 4. Make 10 sentences on the basis of the model below:
Model

Ես թերթ եմ կարդում:
Ես թերթ եմ գրել
Դու գիրք ես կարդալ
Նա նամակ է գնել
Մենք կաթ ենք ուտել
Դուք միս եք
Նրանք գինի է
Անին են
Արամը է


Exercise 5. Fill in the blanks by the appropriate form of the verb եմ to be in the present.
   1.Ես նամակ -- գրում: 2. Արամը գիրք -- կարդում: 3. Արամի մաման թերթ -- կարդում: 4. Դու միս -- ուտում:
5. Մենք տուն -- գնում: 6. Դուք համալսարան -- գնում: 7. Ալիսան ու Լուսինեն նամակ -- գրում:
8. Սոնան ասում -- իր անունը: 9. Դու լսում -- : 10. Նրանք դաս -- սովորում: 11. Ես անգլերեն -- սովորում:

   Personal Pronouns: Genetive Case (Անձնական դերանունների սեռական հոլովը)

   The personal pronouns may be declined. The genetive forms of the personal pronouns express possession.
In English linguistics these pronouns are called possessive pronouns. So far we have met the forms: իմ (my), քո (your),
իր/նրա (his, her, its), e.g. իմ գիրքը, քո գիրքը, իր/նրա գիրքը. Possessive pronouns as a rule are followed by nouns
used with the definite article.

   Note that the Armenian third person personal and possessive pronouns display no gender distinctions. The variants նրա
and իր are almost identical with one exception. In sentences like "He took his book" the pronoun իր would mean that the
book belongs to
the subject, where as նրա would mean that the book belongs to someone else.

   The possessive answer the question ո±ւմ whose' e.g. ո±ւմ  անունը (whose name?). Note again the useage of the
definite article.


Exercise 6. Change the following phrases according to the model.
Model:
(ես)   անուն-    իմ անունը
(դու)  անուն- քո անունը
   Use: (ես) գիրք, (դու) տետր, (ես) մատիտ, (դու) մոմ, (ես) գինի, (դու) նավ, (դու) մամա:


Exercise 7. Ask questions according to the model.
Model:
-Ո±մ անունն է Ալիս:
-Իմ (քո, նրա) անունը:

1.  Ո±ւմ գիրքն է հին: 2. Ո±ւմ մատիտներն են կարմիր: 3. Ո±ւմ նամակն է երկար: 4. Ո±ւմ թերթն է նոր: 5.Ո±ւմ գինին է հին:


Exercise 8. Ask questions and answer them:
Model:
-Անունս Ալիս է:
-Ո±ւմ անունն է Ալիս:
-Իմ անունը:
1.Իմ գիրքը հին է: 2. Քո մատիտը կարմիր է: 3. Իմ նամակը երկար է: 4. Իմ թերթը նոր է: 5. Քո գինին հին է:


Exercise 9. Translate into Armenian using possessive pronouns.
1.This is my book. 2. My name is Aram. 3. Your name is Alice. 4. Your letter is old. 5. My pencil is long. 6. My notebook is
new. 7. This is my meat.   Present tense of the verb ունեմ 'to have'
   The verb ունեմ is one of the defective verbs. It does not have any special form for the Infinitive.
   The following are the forms of the verb ունեմ in the present tense:

ես ունեմ I have մենք ունենք We have
դու ունես You have դուք ունեք You have
նա ունի He/She/It has նրանք ունեն They have

Exercise 10. Replace the italicized words with the words given below.
Քանի (հատ)-How many?
Model:
-Քանի± գիրք  ունես:
-Երկու հատ:
Use:    հին գիրք, նոր թերթ, կարմիր մատիտ, նավ, նամակ, անուն:
      մեկ, երկու, երեք, հինգ, ութ, ինը, տաս:


Exercise 11. Translate.
   1. I am writing a book. 2. You are reading a letter. 3. Armen is listening. 4. Sona is eating. 5. I am reading a book.
6.
You are also reading a book. 7. We are reading a book. 8. Ani is learning the lesson. Aram is also learning the lesson.
They are learning lessons. 9. This is an old book, and this is a new book. 10. This is a long letter. 11. That is a red pencil.
12. Who is eating meat? - Armen is. 13. Who  is writing a book? - I am. 14. Where are you going? - Home. And you?
- I am going to have a class. 15. Whose pencil is this? - It's my pencil. 16.Whose ship is this? - It's your ship.
17.How many books have you got?

Lesson 1 | Lesson 2 | Lesson 3 | Lesson 4 | Lesson 5 | Lesson 6 | Lesson 7 | top of page
 
 
Armenian Alphabet History of Armenia About Armenia Armenian Lessons The Way to School Children songs Story teller Armenian Church Bible for kids Poetry Games
Participate in the survey Questions And Comments Privacy Policy