Add To Favorites
      

HomeMail

 
 

If you can't read Armenian text, please click on NLS icon to download Armenian National Language Support.

Armenian Text  (гۻñ»Ý ï»ùëï)


Lesson 1 | Lesson 2 | Lesson 3 | Lesson 4 | Lesson 5 | Lesson 6 | Lesson 7

Lesson 5

Letters/ Տառեր
Letter Cursive Pronunciation Symbol
Ջ ջ Ջ ջ j as in joke j
Չ չ Չ չ ch as in cherry ch
Ճ ճ Ճ ճ complex sound = t (unaspirated) + sh (as in sheep).
Similiar to j and ch, but less voiced than j and
unaspirated compared with ch.
tsh
Զ զ Զ զ z as in zoo z
Շ շ Շ շ sh as in sheep sh
Ղ ղ Ղ ղ r in German, French gh
Խ խ Խ խ Spanish j as in Julio kh

Exercise 1. Read:
        Ջ ջ     ջերմ, ջուր, էջ, քաջ, ջահ
        Չ չ      չար, չորս, ոչ, աչք, չիր, չոր, չկա, չեմ, չամիչ, ինչ, ինչու, ինչքան,
                   քիչ, ոչինչ, ոչ մի, ոչ ոք
        Ճ ճ     ճան, ճիճու, ճուտ, ճանճ, ճակատ, ճանապարհ, սուճ, ճարել,
                  աճել, մուրճ
        Զ զ    զանգ, զարկ, ոզնի, եզ, ազատ, զարմանալ, ուզել, մեզ, քեզ, զորք,
                  զինվել, զավակ, զեբր
        Ղ ղ    աղ, ող, աղալ, ուղիղ, ոիղեղ, վաղ, աղեղ, լող, հող, այստեղ,
                  այդտեղ, այնտեղ, որտեղ, քաղաք, ուսանող, տղա
        Խ խ   սոխ, խմել, խանութ, խնդրել, աշխատել, խոզ, ուրախ, տխուր

Transcription: jerm, jur, ej, k'aj, jah // char, chors, voch, achk', chir, chor, cheka, chem, chamich,
inch, inchu, inchk'an, k'ich, vochinch, voch mi, voch ok' // tshan, tshitshu, tshut, tshantsh, tshakat,
tshanaparh, sutsh, tsharel, atshel, murtsh // zang, zark, vozni, yez, azat, zarmanal, uzel, mez, k'ez,
zwrk', zinvel, zavak, zebe
r // agh, vogh, aghal, ughigh, ughegh, vagh, aghegh, logh, hogh, aystegh,
aydtegh, ayntegh, vortegh, k'aghak', usanogh, te
gha // sokh, khemel, khanut', khendrel, ashkhatel,
khoz, urakh, te
khur.

Vocabulary/ Բառեր
Word Read as Mean Word Read as Mean
գրիչ gerich pen ինչ inch what
գույն guyn color ինչպես inchpes how
պայուսակ payusak bag ոչինչ  vochinch nothing, not bad
պահարան paharan cupboard այո ayo yes
ջուր jur water ոչ voch no
սուրճ surtsh coffe այստեղ aystegh here
ուզե uzel to want այդտեղ aydtegh there
խմել khemel to drink այնտեղ ayntegh over there
անել anel to do որտեղ vortegh where
հայերեն hayeren Armenian տակ tak under
անգլերեն angleren English մոտ mot near
ռուսերեն r'useren Russian մեջ mech in


Reading

-Բարեւ, Լուսինե:
Ինչպե±ս ես:
-Լավ եմ: Դու ինչպե±ս ես:
-Ոչինչ:
-Բարեւ: Անունդ ի±նչ է:
-Արամ:
-Ի±նչ ես անում, Արամ:
-Դաս եմ սովորում:
-Ի±նչ դաս:
-Հայերեն:
-Սա գրի±չ է:
-Ոչ, գրիչ չէ, մատիտ է:
-Իսկ սա ի±նչ է:
-Դա գրիչ է:
-Ի±նչ գույնի գրիչ է:
-Սեւ գույնի:
-Թեյ ուզո±ւմ եք:
-Ոչ, թեյ չեմ ուզում:
Թեյ չեմ սիրում:
-Իսկ սուրճ խմո±ւմ եք:
-Այո սուրճ խմում եմ:

   Այս գիրքը անգլերեն է:
Անգլերեն գիրքը այստեղ է:
Այդ գիրքը հայերեն է:
Հայերեն գիրքը այդտեղ է:
Այն գիրքը ռուսերեն է:
Ռուսերեն գիրքը այնտեղ է:

-Որտե±ղ է քո գիրքը:
-Սեղանի վրա է:
-Որտե±ղ է իմ տետրը:
-Սեղանի տակ է:
-Որտե±ղ է Արամի գրիչը:
-Գրքի մոտ է:
-Որտե±ղ է մեր սուրճը:
-Պահարանի մեջ է:

barev| lusine ||
 inchpe-s es||
la-v em|| du inchpe-s es||
vochinch||
barev anuned in-ch e||
aram||
in-ch es anum| aram||
da-s em sovorum||
inch das||
hayeren||
sa gerich e||
voch| gerich che| mati-t e||
isk sa inch e||
da geri-ch e||
inch guyni geri-ch e||
sev guyni|| 
t'ey uzu-m ek'||
voch| t'ey chem uzum||
t'ey chem sirum||
isk surtsh khu-m ek'||
ayo| surtsh khmu-m em||

ays girk'e anglere-n e||
angleren girk'e ayste-gh e||
ayt girk'e
hayere-n e||
hayeren girk'e
aytte-gh e||
ayn girk'e
r'usere-n e||
r'useren girk'e
aynte-gh e||

vort-gh e k'o girk'e||
seghani ve
ra e||
vorte-gh e im tetre||
seghani ta-k e||
vorte-gh e arami geriche||
gerk'i mo-t e||
vorte-gh e mer surtshe||
paharani me-j e||

-Hello, Lusine.
How are you?
-Fine. How are you?
-OK
-Hello. What's your name?
-Aram.
-What are you doing, Aram?
-I am learning (my) lesson.
-What lesson?
-Armenian.
-Is this a pen?
-No, it's not a pen. It's a pencil.
-And what is this?
-That is a pen.
-What color is the pen?
-Black.
-Do you want tea?
-No, I don't want tea.
-I don't like tea.

-Do you drink coffee?
-Yes, I drink coffee.

   This book is in English.
The English book is here.
That book is in Armenian.
The Armenian book is there.
That book over there is in Russian.
The Russian book is over there.


-Where is your book?
-It's on the table.
-Where is my notebook?
-It is under the table.
-Where is Aram's pen?
-It is near the book.
-Where is our coffee?
-It is in the cupboard.

Grammar notes
   Negative Conjugation of the Auxiliary եմ

The verb եմ (to be) has the following negative forms in the present tense:
Ես    չեմ  es chem I  am not Մենք չենք menq chenk We are not
Դու  չես du ches You are not Դուք չեք duq chek You are not
Նա  չի / չէ na chi/che He/She/It  is not Նրանք չեն nranq chen They are no

    You may notice that there are two forms of the auxiliary for the third person
singular չի and չէ. The form չի is used to make up negative tense forms, e.g.

      չի ուզում                          does not want
      չի սովորում                     does not study

   The form չէ is used with a noun or an adjective or some other part of speech other
than a verb. In such cases the verb եմ is called a link verb.


      Արամը աշակերտ չէ:      Aram is not a student.
      Անին իմ քույրը չէ:           Ani is not my sister.

   The negative form of the auxiliary verb եմ always precedes the main verb: e.g.

      Անին չի գրում:               Ani is not writing.

      Ես չեմ կարդում:            I am not reading.
      Մենք չենք լսում:           We are not listening.

   The auxiliary verb եմ  has the following negative forms in the past tense:

Ես չէի es che-yee I  was not Մենք չէինք  menq che-yeenq We are not
Դու չէիր du che-yeer You were not Դուք չէիք duq che-yeek You were not
Նա չէր na cher He/She/It  was not Նրանք չէին nranq che-yeen They were not


Exercise 2. Complete the sentences. Add the corresponding negative form of the auxiliary եմ
in the present.

   1. Ես նամակ --------- գրում: 2. Արամը գիրք --------- կարդում: 3. Սա Արամի մայրն -------- :
   4. Դու կարագ -------- ուտում: 5. Մենք տուն -------- գնում: 6. Դուք համալսարան -------- գնում:
   7. Այդ կինը նրա մայրն -------- : 8. Սոնան    -------- ասում իր անունը: 9. Դու -------- լսում:
   10. Նրանք դաս ------- սովորում: 11. Ես անգլերեն --------- սովորում: 12. Այս գիրքը հայերեն ------- :
   13. Ալիսն ու Լուսինեն նամակ --------- գրում: 14. Անին անգլերեն ------- սովորում:
   15. Ես սուրճ ------- խմում: 16. Այդ գիրքը այստեղ -------- :Exercise 3. Complete the sentences. Add the corresponding negative form of the auxiliary եմ
in the present.


   1. Ես նամակ --------- գրում: 2. Արամը գիրք --------- կարդում: 3. Սա Արամի մայրն -------- :
   4. Դու կարագ -------- ուտում: 5. Մենք տուն -------- գնում: 6. Դուք համալսարան -------- գնում:
   7. Այդ կինը նրա մայրն -------- : 8. Սոնան    -------- ասում իր անունը: 9. Դու -------- լսում:
   10. Նրանք դաս ------- սովորում: 11. Ես անգլերեն --------- սովորում: 12. Այս գիրքը հայերեն ------- :
   13. Ալիսն ու Լուսինեն նամակ --------- գրում: 14. Անին անգլերեն ------- սովորում:
   15. Ես սուրճ ------- խմում: 16. Այդ գիրքը այստեղ -------- :Exercise 4. Translate into Armenian.

   1. The coffee is not in the cupboard. 2.I am not learning a lesson. 3. This is not a pen.
   4. That is not Aram. 5. I do want any wine. 6. I do not like coffee. 7. This is not an English book.
   8. Where is Ara? - He is not here. 9. Is the book on the table? No, it is not.Demonstrative Pronouns (Ցուցական դերանուններ)

   Demonstrative pronouns (այս, այդ, այն) may be used in the functions of adjectives and nouns.
   Demonstrative pronouns-adjectives are used to point out or indicate a specific noun or npuns.
   Demonstrative adjectives precede the noun they refer to, e.g.


            Այս գիրքը հայերեն է:            This book is in English.

   Այս (this) is used to refer to nouns that are close to the speaker in time or space.
   Այդ (that) is used to refer to nouns that are not close to the speaker.
   Sometimes nouns modified by այդ are close to the person adressed.


            Այդ գիրքը տուր:                          Give (me) that book.

   Այն (that one over there) is used to refer to nouns that are even farther away.

   Note that these demonstrative adjectives can be used with nouns both in singular and plural.
   So այս, for example, is used to render the meanings of both this and thes, e.g.


             Այս մատիտը երկար է:                          This pencil is long.
             Այս մատիտները երկար են:                 These pencils are long.

   The demonstrative pronouns սա, դա, նա are used only in the functions of a noun.
   They can be declined (սա-սրա, դա-դրա, նա-նրա). They have plural forms
(սրանք, դրանք, նրանք) which can also be declined.

               Սա գիրք է:                                   This is a book.
            Դա քո քույրն է:                           That is your sister.
            Սրանք մեր ընկերներն են:        These are our friends.
            Դրանք ձեր մատիտներն են:     Those are your pencils.
            Սրա մեջ ի±նչ կա:                        What is there in it (lit. in this)?
            Դրա տակ ի±նչ կա:                     What is there under it (lit. under that)?

   In Modern Armenian the pronoun դա is often used to render the meaning of the English pronoun it.

Exercise 5. Fill in the blanks with սա, դա, սրանք, դրանք, այս, այդ, այն.

   1. ............ իմ հայերենի դասագիրքն (textbook) է: 2. ........... քո մա±յրն է:
   3. ........... իմ ընկերներն են: 4. ............. ո±ւմ քույրերն են: 5. ............ գիրքը անգլերե±ն է:
   6. ............ նամակը երկար է: 7. ............. ի±նչ թերթ է: 8. .......... Արամի հայրն է:
   9. .............. կարմիր մատիտներ են: 10. Ռուսերեն գրքերը .............. են:


Exercise 6. Translate into Armenian:

   1. This pen is new. 2. These pens are new. 3. That woman is Armenian.
   4.Those boys (over there) is Lusine's book. 6. These are Lusine's books. 7. Those are Aram's begs.
   8. Who are these? 9. What are those? 10. This is my book.


  Prepositions and Postpositions (Կապեր)

   Prepositions and postpositions denote relations between words. Prepositions precede the nouns
that they refer to, postpositions - follow them. The words վրա on, տակ under, մոտ  near, at, մեջ in are postpositions. The following are examples of their usage:


   Գիրքը սեղանի վրա է:                     The book is on the table.
   Տետրը սեղանի տակ է:                   The notebook is under the table.
   Գրիչը գրքի մոտ է:                            The pen is near the book.
   Մատիտը գրքի մեջ է:                       The pencil is in the book.

   The nouns used with the positions վրա, տակ, մոտ, մեջ must be in the genetive case.


Exercise 7. Answer the following questions using the postpositions վրա, տակ, մոտ, մեջ

    1. Որտե±ղ է իմ գիրքը: 2. Որտե±ղ է քո տետրը: 3. Որտե±ղ է կատուն (cat): 4. Որտե±ղ են ամանները:
   5. Որտե±ղ են մեր գրքերը: 6. Որտե±ղ է կաթը: 7. Որտե±ղ է գինին:


Exercise 8. Translate into Armenian.

    1. The book is on the table. 2. The pens are in the bag. 3. The milk is in the refregerator (սառնարան).
   4. The pencil is under the chair (աթոռ). 5. Where is the butter?
   6. All the English books are on this shelf (դարակ). 7. The paper is near the table.
   8. Where are the dishes? They are in the cupboard. 9. Where is my pen? It's under that table.


Exercise 9.  Make 4 sentences using the postpositions վրա, տակ, մոտ, մեջ.


Exercise 10.  Replace the italicized words and phrases with those given below.
Model 1:
      -Սա գրի±չ է:
         -Ոչ, գրիչ չէ, մատիտ է:
Use:  գիրք, տետր, գինի, թանաք (ink), թեյ, սուրճ, բառարան, ամսագիր (journal), կաթ, ջուր:

Model 2:
      -Սա ի±նչ է:
         -Դա գրիչ է:
      -Ի±նչ գույնի գրիչ է:
         -Սեւ:
Use:  մատիտ, թանաք:
        կարմիր (red), կապույտ (blue):

Model 3:
      -Ի±նչ եք ուզում:
         -Երկու գավաթ գինի և մի քիչ պանիր:
      -Էլ ի±նչ:
         -Էլ ոչինչ:
Use:     թեյ, կաթ, գինի, կարագ, հավի միս, փլավ (pilaf)

Model 4:
      -Թեյ ուզո±ւմ եք:
         -Ոչ, թեյ չեմ ուզում: Թեյ չեմ սիրում:
      -Իսկ սուրճ խմո±ւմ եք:
         -Այո, սուրճ խմում եմ:
Use:  կաթ, գինի, ջուր, հյութ (juice):

Model 5:
      -Ի±նչ կա սեղանի վրա:
         -Սեղանի վրա կա գրիչ ու տետր:
Use:   սեղանի տակ, սեղանի մոտ, պահարանի մեջ:
          մատիտ, տետր, բառարան, ամսագիր, գինի, հյութ:


Exercise 11. Translate.

   1. This is my book. 2. My name is Aram. 3. Your pencil is red. 4. I am not learning a lesson.
   5. This is not a pen. 6. I do not like wine. 7. Where is Ara? -He is not here.
   8. The coffee is not in the cupboard. 9. These pens are new. 10. That woman is Armenian.
   11. These are Lusine's books. 12. Those are my father's bags. 13. The book is on the table.
   14. The pens are in the bag. 15. All the English books are on this shelf (դարակ).
   16. Where are the dishes? -They are in the cupboard. 17 Where is my car? It is under that table.Exercise 12. Fill in the blanks with the missing letter:

   գ, կ թե± թ
ընտանի--,  --ույր (sister), սրան -- (these), --կին (woman), գիր - (book), նամա -- (letter),
--ինի (wine), --արմիր (red), --րել (to write), --նել (to buy),      --նալ (to go), եր--ու (two),
երե-- (three), --անի (how many), եր-- ար (long), ըն-- եր (friend), մե-- (one), --արդալ (to read),
գույն (color)


   բ, պ թե± փ
ա --րել (to live), --այուսակ (bag), --ահարան (cupboard), նույն--ես (also),       --անվոր (worker),
--ոլոր (all), --ա--իկ (grandfather), --անիր (cheese)


   դ, տ թե± թ
կա-- (milk), մա--ի-- (pencil), վա-- (bad), --աս (lesson), --ակ (under), մո-- (near),
-- ա-- իկ (grandmother), --ոռնիկ (grandchild), ու--ել (to eat), --եր-- (paper), --ուն (home), որ--եղ (where)

   ջ, ճ թե± չ
գչի-- (pen), ին-- (what), ին—պես (how), --ուր (water), ո—ին-- (nothing), ո—(no), սուր-- (coffee)

   ղ թե± խ
--մել (to drink), այստե-- (here), այնտե-- (there), որտե-- (where).

Lesson 1 | Lesson 2 | Lesson 3 | Lesson 4 | Lesson 5 | Lesson 6 | Lesson 7 | top of page
 
 
Armenian Alphabet History of Armenia About Armenia Armenian Lessons The Way to School Children songs Story teller Armenian Church Bible for kids Poetry Games
Participate in the survey Questions And Comments Privacy Policy